AboveSecond Gebruiksvoorwaarden website
Effectief vanaf 22 Augustus, 2018

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Abovesecond.be (deze “Site”). Deze Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van deze Site door AboveSecond, vof (“AboveSecond,” “wij,” “ons,” “onze”). Zoals hier gebruikt, verwijst “U” en “Uw” naar een persoon, bedrijf of rechtspersoon die de Site bezoekt of anderszins gebruikt.

Toepassingsgebied van deze gebruiksvoorwaarden
Deze site bevat gebieden die open staan voor alle bezoekers en met eventuele met wachtwoord beschermde gebieden die alleen toegankelijk zijn voor AboveSecond “accounteigenaren” en andere geautoriseerde gebruikers (gezamenlijk “geautoriseerde” gebruikers”). Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op zowel de openbare delen van deze site als de met een wachtwoord beveiligde delen van deze site.

Uw toestemming
NEEM DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DOOR TOEGANG TE NEMEN OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE SITE, STEMT U ERMEE IN OM AAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE VOLDOEN EN TE ZIJN GEBONDEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MAG U DEZE SITE NIET GEBRUIKEN.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden
Naarmate we nieuwe functies en functionaliteit toevoegen aan deze website, moeten we mogelijk deze gebruiksvoorwaarden updaten of herzien. We behouden ons daarom het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te herzien door de herziene versie op deze website te plaatsen. Deze wijzigingen worden van kracht vanaf de datum waarop we de herziene versie op deze site plaatsen. Uw gebruik van deze site na een dergelijke wijziging vormt uw instemming met de voorwaarden van de herziene gebruiksvoorwaarden. Om deze reden is het belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te lezen.

Als we deze gebruiksvoorwaarden wijzigen, geven we boven aan deze pagina een melding voor ten minste 30 dagen na de nieuwe ingangsdatum.

U kunt de huidige versie van deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment openen door te klikken op de link gemarkeerd als “Gebruiksvoorwaarden website” onderaan elke pagina van deze website. Voor uw gemak zullen we de effectieve datum van de gebruiksvoorwaarden bovenaan de gebruiksvoorwaarden pagina plaatsen, zodat u in één oogopslag kunt zien of onze gebruiksvoorwaarden sinds uw laatste bezoek zijn gewijzigd.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018.

Overeenkomsten die van toepassing zijn op het gebruik van met een wachtwoord beveiligde delen van deze site
Wanneer u zich registreert om de service of een ander met een wachtwoord beveiligd gedeelte van deze website te gebruiken, wordt u gevraagd om akkoord te gaan (door een vakje aan te vinken of op een knop te klikken) om speciale voorwaarden te bepalen die van toepassing zijn op het gebruik van het met wachtwoord beveiligde gebied. Dit soort overeenkomst wordt een “doorklikovereenkomst” genoemd. Als een van de voorwaarden van de doorklikovereenkomst anders is dan de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden, zullen de voorwaarden van de doorklikovereenkomst een aanvulling of wijziging zijn van deze gebruiksvoorwaarden, maar alleen met betrekking tot de zaken die worden geregeld door de doorklikovereenkomst.

Jouw feedback
Wij verwelkomen uw opmerkingen, feedback, suggesties en andere mededelingen met betrekking tot deze site en de informatie en diensten die we beschikbaar stellen via deze site (gezamenlijk, “feedback”). De feedback die u ons via deze site geeft, is en blijft ons exclusieve eigendom. Uw inzending van Feedback vormt een toewijzing aan ons van alle wereldwijde rechten, titels en belangen in Uw Feedback, inclusief alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten in Uw Feedback. We hebben het recht om de door u ingediende feedback voor welk doel dan ook te beperken, te oefenen, te exploiteren, te maken, te gebruiken, te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden, te verbeteren, te verbeteren of aan te passen, zonder beperking en zonder dat u op enigerlei wijze wordt gecompenseerd. Om deze reden vragen we u om ons geen Feedback te sturen die u niet aan ons wilt overdragen.

Online privacy policy
Onze online privacy policy beschrijft hoe wij uw privacy beschermen wanneer u deze site gebruikt. Klik hier om onze online privacy policy te bekijken. Onze online privacy policy is onderdeel van en wordt hierbij opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Eigendom van site en inhoud
Behalve zoals expliciet uiteengezet in de Algemene voorwaarden voor gebruik door geautoriseerde gebruikers van de Service, alle rechten, titels en belangen op deze Site, inclusief alle software en code die deze Site bevat en beheert, en alle tekst, foto’s , afbeeldingen, illustraties, grafische afbeeldingen, audio-, video- en audio-videoclips en andere materialen die via deze Site worden verstrekt (gezamenlijk “Inhoud”) zijn eigendom van AboveSecond of van derden die hun Inhoud aan ons hebben verleend of verstrekt. De volledige inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd en eigendom van AboveSecond die over de auteursrechten op de selectie, coördinatie, opstelling en verbetering van de inhoud van deze site beschikt.

We verlenen U hierbij een beperkte, herroepbare licentie om kopieën te downloaden en af te drukken van elk deel van de Inhoud op deze Site waartoe U op gepaste wijze toegang hebt gekregen, maar alleen voor Uw intern zakelijk gebruik of voor Uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, en alleen als u geen auteursrechtelijke, handelsmerk- of andere eigendomskennisgevingen verwijdert uit de inhoud die u downloadt, verwijdert, wijzigt of verbergt.

De voorgaande licentie is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden en omvat niet het recht om datamining, robots of vergelijkbare methoden voor het verzamelen of extraheren van gegevens te gebruiken. Deze licentie kan op elk moment zonder kennisgeving en met of zonder reden worden ingetrokken. Het is u niet toegestaan en u mag niet toestaan dat anderen openbaar materiaal kopiëren, verspreiden, vertonen of vertonen, afgeleide werken voorbereiden op basis van, uitzenden, exploiteren of een deel van de inhoud op deze site gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden is geschreven toestemming. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden uitgelegd als overdracht van enig recht, titel of belang in deze site of de inhoud ervan aan u of iemand anders, met uitzondering van de beperkte licentie om deze site en de inhoud te gebruiken volgens de voorwaarden die hierin uitdrukkelijk worden uiteengezet.

Inhoud van derden
Een deel van de informatie, artikelen en andere materialen die beschikbaar zijn via deze website worden door derden aan AboveSecond verstrekt. Waar praktisch, naar onze mening, wordt de bron van deze materialen van derden geïdentificeerd. Deze materialen van derden worden alleen verstrekt voor uw interesse en gemak. AboveSecond geeft geen goedkeuring aan deze materialen of aan de leveranciers die deze aan ons leveren, en AboveSecond garandeert ook niet dat deze materialen actueel, nauwkeurig, volledig of betrouwbaar zijn.

Handelsmerken
De handelsmerken en servicemerken die op deze site worden gebruikt of weergegeven (“handelsmerken”) zijn geregistreerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van leden van AboveSecond, zijn gelieerde ondernemingen of derden. U mag geen handelsmerken gebruiken die op deze site worden weergegeven zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AboveSecond of de eigenaar van het handelsmerk.

Links naar websites van derden
Deze website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden (zoals adverteerders, gelieerde partners, strategische partners of anderen). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren en we bieden geen garantie voor de producten of het aanbod van deze bedrijven of individuen, of de juistheid van de inhoud van hun websites. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, het product en de inhoud van dergelijke websites. Voordat u een website van een derde partij gebruikt, dient u de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en het beleid voor dergelijke websites te lezen. Het opnemen van een link op deze site impliceert niet dat wij deze externe website ondersteunen. Als u besluit toegang te krijgen tot dergelijke gekoppelde websites, doet u dit op eigen risico.

Links naar andere websites
Deze website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van AboveSecond of gelieerde ondernemingen. Verschillende websites worden voor verschillende doeleinden gebruikt en kunnen daarom verschillende gebruiksvoorwaarden en privacy beleid hebben. Deze gebruiksvoorwaarden (en het online privacy beleid waarnaar hierboven wordt verwezen) zijn alleen van toepassing op Abovesecond.be. Voordat u een andere website gebruikt, dient u de van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden en het beleid voor die website te lezen.

Afwijzing van garanties
Uw gebruik van DEZE SITE en alle inhoud, producten en diensten die via DEZE SITE beschikbaar worden gesteld, is op eigen risico. DEZE SITE, en alle content, producten en diensten die beschikbaar worden gesteld VIA DEZE SITE, WORDEN verstrekt op een “zoals ze is” en “zoals beschikbaar” basis, zonder verklaringen of garanties van welke aard dan ook. voor zover maximaal toegestaan door de wet, wijzen ABOVESECOND, HAAR GELIEERDE BEDRIJVEN EN hun respectieve bestuurders, OFFICIEREN, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners uitdrukkelijk alle verklaringen en garanties van welke aard ook af, hetzij expliciet, impliciet of wettelijk, met betrekking tot DEZE SITE; de inhoud, producten en diensten beschikbaar gesteld via DEZE SITE; uw gebruik van DEZE SITE; of enige websites waarnaar DEZE SITE IS VERBONDEN. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, ontkennen AboveSecond, zijn AFFILIATES EN hun respectieve bestuurders, OFFICIEREN, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners alle verklaringen en garanties (A) van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk; (b) VOORTVLOEIT UIT DE LOOP VAN DE HANDELSMETING OF DE UITVOERING VAN DE PRESTATIES; (c) met betrekking tot de beveiliging van deze site of onze systemen; (d) dat de inhoud juist, compleet, actueel, relevant of betrouwbaar is; of (e) dat uw gebruik van DEZE SITE ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Sommige rechtsgebieden staan de beperking van bepaalde garanties niet toe, dus sommige van deze disclaimers zijn mogelijk niet op u van toepassing.

Beperking van aansprakelijkheid
IN GEEN GEVAL ZULLEN ABOVESECOND, HAAR EVENTUELE DOCHTERONDERNEMINGEN OF HAAR respectieve functionarissen, directeurs, werknemers, agenten, licentiegevers en dienstverleners AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF VOOR ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIG INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, EXEMPLARISCHE OF GEVOLGSCHADEVERLIEZEN OF SCHADE , MET INBEGRIP VAN WINSTDERVING, INKOMSTEN, BESPARINGEN, GEGEVENS OF GOODWILL, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJK GEBRUIK VAN DEZE SITE OF IN VERBAND MET DE INHOUD, PRODUCTEN EN DIENSTEN DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DEZE SITE.
IN GEEN GEVAL ZULLEN ABOVESECOND, HAAR EVENTUELE DOCHTERONDERNEMINGEN OF HUN RESPECTIEVE DIRECTEURS, OFFICIEREN, MEDEWERKERS, AGENTEN, LICENTIEHOUDERS EN DIENSTVERLENERS, GEZAMENLIJKE AANSPRAKELIJKHEID HIERONDER AAN U OF AAN ENIGE DERDE DIE CLAIMT DOOR U VOOR ENIGE OORZAAK WELKE OOK VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE SITE OVERSCHRIJDEN USD 100,00.
ELK VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, OF DE BEWAREN AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD OP EEN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS; ZELFS ALS EEN ERKENDE VERTEGENWOORDIGER VAN ABOVESECOND OF EEN VAN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LICENTIEHOUDERS OF DIENSTVERLENERS OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT OF MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE; EN ONGEACHT HET SUCCES OF DE DOELTREFFENDHEID VAN ANDERE VERHAALSMOGELIJKHEDEN.
SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. BIJGEVOLG IS SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET OP U VAN TOEPASSING.

Wijziging en stopzetting
We behouden ons het recht voor om deze website te allen tijde te beëindigen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Interpretatie
Zoals in deze gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt, betekent de term ‘inclusief’ ‘inclusief, maar niet beperkt tot’.

Verwerping
Ons onvermogen om op enig moment nakoming van enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te eisen of om enig recht hierin beschreven uit te oefenen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling of dergelijk recht. Alle ontheffingen moeten schriftelijk zijn. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een uitdrukkelijke verklaring van het tegendeel bevat, kan geen verklaring door een van ons van enige inbreuk op enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of van enig recht hierin voorzien worden opgevat als een verklaring van afstand van enige voortdurende of volgende inbreuk op dergelijke voorwaarden. bepaling, een verklaring van afstand van de bepaling zelf, of een afstand van enig recht onder deze gebruiksvoorwaarden.

Scheidbaarheid
Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechtbank wordt gehouden in strijd met de wet, dan zal deze bepaling worden gewijzigd en geïnterpreteerd om de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling zo goed mogelijk te verwezenlijken voor zover toegestaan door de wet en de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Toepasselijk recht, jurisdictie en locatie
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de rechtbank van het grondgebied Vilvoorde zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Alle acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden aangebracht in een staats- of federale rechtbank in Vilvoorde, Vlaams-Brabant. U gaat hierbij onherroepelijk akkoord en onderwerpt zich aan de persoonlijke jurisdictie van genoemde rechtbanken voor al deze doeleinden.

Volledige overeenkomst
Deze gebruiksvoorwaarden, zoals aangevuld of gewijzigd door toepasselijke privacy kennisgevingen of click-through-overeenkomsten, bevatten de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze site en vervangen alle eerdere mededelingen, onderhandelingen en overeenkomsten, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, of elektronisch tussen u en ons met respect.

Vragen over deze gebruiksvoorwaarden

Als u vragen hebt over deze gebruiksvoorwaarden, alstublieft

Stuur een e-mail naar info@abovesecond.be

Schrijf ons op:
Gebruiksvoorwaarden website www.abovesecond .be
AboveSecond vof
Mechelsesteenweg 520A bus 0.01
B-1800 Vilvoorde

Uitoefening van uw rechten

Verzoek om te worden verwijderd – [gdpr_request_form type = “delete”]
Verzoek om toegang tot uw gegevens – [gdpr_request_form type = “access”]
Een klacht indienen – [gdpr_request_form type = “complaint”]
Verzoek rectificatie – [gdpr_request_form type = “rectify”]

Daarnaast kunt u besluiten om u niet aan te melden, wanneer u AboveSecond voor het eerst persoonlijke gegevens verstrekt, om marketinginformatie van AboveSecond te ontvangen over producten en diensten (inclusief onze producten en diensten en die van derden). Zie ook Paragraaf 6, “Communicatie en ongevraagde marketingcommunicatie”, voor aanvullende informatie over het wijzigen van uw voorkeuren of het niet accepteren van marketinginformatie.

Houd er rekening mee dat, zelfs als u persoonlijke informatie die u ons hebt verstrekt, bijwerkt of verwijdert, uw persoonlijke gegevens mogelijk voor een redelijke periode in onze back-up bestanden en archieven bewaard blijven voor juridische doeleinden.

6. Communicatie en ongevraagde marketingcommunicatie
Als u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van berichten van ons, waaronder via info@abovesecond.be, kunnen we u administratieve berichten en updates over uw account, updates over de AboveSecond-website sturen en, indien toegestaan ​​door toepasselijke wetgeving, informatie over ons aanbod, producten en diensten, inclusief maar zonder beperking door middel van updates van sociale media, per e-mail en per post. Als u niet langer commerciële e-mailberichten wilt ontvangen, kunt u uw voorkeuren voor commerciële e-mailberichten aangeven door de stappen te nemen die in dergelijke berichten worden beschreven. U kunt ook uw voorkeuren voor commerciële e-mailberichten en post mailberichten opgeven door contact met ons op te nemen met behulp van de informatie in het gedeelte ‘Contact’ hieronder.

7. Internationale gebruikers
De AboveSecond-website worden gehost in België en we kunnen serviceproviders in de Verenigde Staten en elders gebruiken om namens ons persoonlijke informatie te verwerken. Als u de AboveSecond-website buiten de Verenigde Staten gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw persoonlijke gegevens mogelijk buiten uw eigen rechtsgebied worden overgedragen naar de Verenigde Staten en naar andere rechtsgebieden waar onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders zijn gevestigd. Sommige van deze rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten, hebben geen gelijkwaardige wetgeving inzake gegevensbescherming als de Europese Unie en andere rechtsgebieden. Door onze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, zoals uitgelegd in deze sectie.

8. Beveiliging
De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons, inclusief maar niet beperkt tot de persoonlijke informatie die wordt verzameld via de AboveSecond-website. We gebruiken redelijke veiligheidsmaatregelen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie waarover wij zeggenschap hebben, zowel tijdens de verzending als zodra we deze ontvangen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van firewalls en codering. Hoewel we te goeder trouw pogingen doen om de veiligheid van dergelijke persoonlijke informatie te handhaven, is geen enkele wijze van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig en kunnen we niet garanderen dat deze vrij zal blijven van ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. Hoewel we hard werken om de integriteit en veiligheid van ons netwerk en onze systemen te waarborgen, kunnen we niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen voorkomen dat “hackers” of andere onbevoegde personen illegaal toegang krijgen tot deze informatie of deze verkrijgen.

Als we te maken hebben met een beveiligingslek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u passende beveiligingsmaatregelen kunt nemen. Door de AboveSecond Website te gebruiken of persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en administratieve kwesties met betrekking tot uw gebruik van de AboveSecond-website. Als een beveiligingssysteem breekt, kunnen we een bericht plaatsen op onze startpagina (www.abovesecond.be) of elders op de AboveSecond-website en kunnen we u een e-mail sturen op het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt. Afhankelijk van waar u woont, hebt u mogelijk het wettelijke recht om een ​​kennisgeving van een inbreuk op de beveiliging te ontvangen waarin uw persoonlijke gegevens worden vermeld. Deze kennisgeving is van toepassing op gebruikers van de AboveSecond-website.

9. Analyse
Daarnaast gebruiken we Google Analytics om het gebruik van onze AboveSecond-websites door onze gebruikers te analyseren. Google Analytics bevindt zich momenteel op www.abovesecond.be. Google Analytics biedt ons verzamelde gegevens om ons te helpen weloverwogen zakelijke beslissingen te nemen. Uiteindelijk controleert Google, als derde partij, informatie die is verzameld via Google Analytics en moet u de privacy praktijken controleren voordat u de AboveSecond-websites gebruikt. U kunt informatie over de privacy praktijken van Google met betrekking tot Google Analytics bekijken op http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

10. Advertentienetwerken van derden
We gebruiken externe partijen zoals netwerk adverteerders om ons te helpen bij het weergeven van advertenties op websites van derden en om het succes van onze advertentiecampagnes te evalueren. Netwerk adverteerders zijn derde partijen die advertenties weergeven op basis van uw bezoeken aan onze website en andere websites. Hierdoor kunnen wij, en deze derde partijen, advertenties targeten door advertenties weer te geven voor producten en services waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Externe advertentie netwerkproviders, adverteerders, sponsors- en / of verkeers meetdiensten kunnen cookies, JavaScript, webbakens (inclusief duidelijke GIF’s), Flash LSO’s en andere technologieën gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten en om reclame-inhoud voor u te personaliseren. Deze cookies van derden en andere technologieën vallen onder het specifieke privacybeleid van elke derde partij, niet deze. We kunnen deze externe adverteerders informatie verstrekken over uw gebruik van onze websites, evenals geaggregeerde informatie over bezoekers van onze website.

U kunt afzien van vele advertentienetwerken van derden, inclusief die van leden van het Network Advertising Initiative (“NAI”) en de Digital Advertising Alliance (“DAA”). Voor meer informatie over deze praktijk door NAI-leden en DAA-leden, en uw keuzes met betrekking tot het gebruik van deze informatie door deze bedrijven, inclusief hoe u opt-out van externe advertentienetwerken beheerd door NAI en DAA-leden, bezoekt u hun respectieve websites: www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp (NAI) en www.aboutads.info/choices (DAA).

Afmelden voor een of meer NAI-leden of DAA-lid netwerken (waarvan er veel hetzelfde zijn) betekent alleen dat die leden niet langer gerichte inhoud of advertenties aan u leveren. Dit betekent niet dat u geen gerichte inhoud of advertenties meer zult ontvangen op onze Site of andere websites. Mogelijk blijft u advertenties ontvangen, bijvoorbeeld op basis van de specifieke website die u bekijkt. Als uw browsers zijn geconfigureerd om cookies te weigeren wanneer u deze opt-outpagina bezoekt, of als u vervolgens uw cookies verwijdert, een andere computer gebruikt of webbrowsers wijzigt, is uw opt-out door het NAi of de DAA mogelijk niet langer effectief. Aanvullende informatie is beschikbaar op de websites van NAI en DAA die toegankelijk zijn via de bovenstaande links.

11. Updates van dit privacybeleid
We kunnen dit privacybeleid af en toe bijwerken. Als we dat doen, zullen we de “ingangsdatum” bovenaan het privacybeleid wijzigen. Alvorens een update uit te voeren die dit privacybeleid aanzienlijk minder beperkend zou maken in ons gebruik of openbaarmaking van persoonlijke informatie die voorafgaand aan de update is verzameld, zullen we u vooraf op de hoogte stellen van de update door een bericht op onze website bovenaan of onderaan de website te plaatsen. huidig ​​privacybeleid. We raden u aan dit privacybeleid periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van onze verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie. Door uw gebruik van onze websites blijft u akkoord met ons privacybeleid dat op dat moment van kracht is.

12. Neem contact met ons op
Als u vragen hebt over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@abovesecond.be.
U kunt ons ook schrijven naar:

AboveSecond vof
Tav: Privacy
Mechelsesteenweg 520A bus 0.01, B-1800 Vilvoorde